Opća patologija
Specijalna patologija
Početna stranica
  1. Leukaemia lymphatica hepatis
  2. Leukaemia myeloica chronica
  3. Lymphadenitis follicularis
  4. Lymphoma non Hodgkin, folikularni tip
  5. Lymphoma non Hodgkin, velikostanični tip
  6. Lymphoma Hodgkin, mješovita celularnost
  7. Lymphoma Hodgkin, nodularna skleroza

Provjera znanja

 


Sve fotografije i tekstovi vlasništvo su Zavoda za patologiju, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, te su zaštićeni autorskim pravima©. Svako kopiranje i neautorizirano korištenje materijala je zabranjeno.
All photos and texts are owned by Department of Pathology, Medical Faculty University Rijeka, and protected by copyright©. Any copying and unauthorised reproduction of materials is prohibited.