< * >

Slika 3. Policitemija (POLYCYTHAEMIA VERA). Hipercelularna koštana srž na račun umnoženih eritrona. Mijelopoeza sadrži sve razvojne oblike stanica. Megakariociti su umnoženi i atipični.